top of page
 • 8月28日(星期一) | 7pm-9:30pm | 限在職化妝師參加 | 課上學員有操練時間

  已結束

  1,600港元
 • 8月22日(二) | 7pm-9:30pm | 限在職化妝師參加 | 課上學員有操練時間

  已結束

  1,600港元
 • 8月24日(四) | 7pm-9:30pm | 限在職化妝師參加 | 學員需自備模特兒練習

  已結束

  2,000港元
 • 10月17日 (星期二) | 7pm-9pm | 限在職化妝師參加; 示範班 | 學員不用操作

   

  1,200港元

預約方法

bottom of page